REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ FOLKS


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.folks.pl (zwanej dalej „Platformą” lub „Serwisem”).
 2. Platforma jest prowadzona przez spółkę Good One PR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Edwarda Jelinka 38, 01-646 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000952410, NIP 525-289-53-06 (dalej zwaną „Folks”).
 3. Platforma jest narzędziem umożliwiającym:
  a) wyszukiwanie twórców internetowych (dalej zwanych „Influencerami”) w celu promowania przez nich towarów i usług podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także podmiotów zajmujących się zawodowo promocją takich podmiotów (dalej zwanych „Markami”).
  b) promowania działalności Influencerów dostępnych w bazie danych Folks.
 4. Influencerzy i Marki są dalej łącznie zwani Użytkownikami.
 5. Użytkownikami – Markami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  W imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim działają ich organy lub osoby upoważnione do działania w ich imieniu.
 6. Użytkownikami – Influencerami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia. W przypadku, gdy Influncer nie ukończył 18 roku życia akceptacja przez niego Regulamin wymaga dodatkowo pisemnej zgody jego opiekuna prawnego. Oświadczenie w tym przedmiocie może być przesłane Folks również mailowo (skan). Folks jest uprawniony do weryfikacji faktu wyrażenia zgody przez opiekuna prawnego w każdym czasie. W przypadku stwierdzenia braku istnienia zgody opiekuna prawnego, o której mowa powyżej, umowę uważa się za niezawartą.

 

§ 2 Ogólne warunki korzystania z Platformy

 1. Warunki techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe korzystanie Platformy,
  b) aktywne konto poczty elektronicznej,
  c) przeglądarka internetowa o standardzie odpowiadającym Chrome 45.0+,FireFox 40.0+, Internet Explorer 9+,
  d) włączona obsługa Cookies, JavaScript.
 2. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
 3. Platforma oraz jej elementy chronione są prawem autorskim.
 4. Ewentualne błędy związane z funkcjonowaniem Platformy można zgłaszać zgodnie z procedurą reklamacyjną.

 

§ 3 Konto i profil

 1. W celu założenia konta na Platformie, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny oraz dokonuje aktywacji konta zgodnie z otrzymaną instrukcją (dalej: „Konto”).
 2. W przypadku zmiany danych Użytkownika objętych treścią formularza rejestracyjnego, Użytkownik powinien je niezwłocznie zaktualizować.
 3. Wydzielona część Platformy powiązana z Kontem, stanowiąca profil (dalej „Profil”), zawiera publicznie dostępne dane Użytkownika, widoczne także dla podmiotów nie będących Użytkownikami. Danymi udostępnianymi publicznie będą: pseudonim, charakterystyka własna Influencera, linki do profili internetowych oraz wizerunek .

 

§ 4 Zadania

 1. Folks za pośrednictwem Platformy i z wykorzystaniem dostępnych w niej narzędzi prowadzi dla Marek kampanie reklamowe (dalej: „Kampanie reklamowe”).
 2. W celu prowadzenia Kampanii reklamowych Influencerzy wykonują określone przez Folks zadania (dalej „Projekty”).
 3. Za wykonanie Projektów Influencer otrzymuje wynagrodzenie, w formie pieniężnej lub rzeczowej, określone w warunkach wykonywania Zadania. Folks w warunkach wykonania Zadania określa Markę oraz Kampanię reklamową, której Zadanie dotyczy.
 4. Możliwość wykonywania Projektów uzależniona będzie od kategorii twórczości wskazanych przez Influencera w formularzu rejestracyjnym ( dział: „dołacz jako twórca”) dostępnym na stronie www.folks.pl .
 5. Folks przesyła propozycje zrealizowania danego Projektu do Influencerów, których wybrał na podstawie informacji podanych przez nich w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w pkt 4 powyżej.
 6. Po otrzymaniu propozycji realizacji Projektu, Influencer potwierdza zwrotnie drogą mailową zamiar jego wykonania. Potwierdzenie należy złożyć w terminie 72 godzin pod rygorem uznania, że Influencer nie zgłasza zamiaru wykonania Zadania chyba, że inny termin zostanie wskazany w treści propozycji Rozpoczęcie przez Influencera realizacji Projektu wymaga uprzedniego zawarcia umowy z Folks.
 7. Influencer zobowiązany jest do wykonywania Projektu na warunkach określonych w umowie zawartej z Folks. W przypadku nie zawarcia umowy, Influencer jest zobowiązany – pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej – do zachowania w poufności wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych od Folks na etapie poprzedzającym odmowę jej podpisania

 

§ 5 Odpowiedzialność Influencerów/usunięcie lub zawieszenie konta

 1. Influencer odpowiada wobec Folks za naruszenie niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Folks może zawiesić lub usunąć konto Influencera na Platformie.
 2. Folks ma także prawo zawiesić lub usunąć konto Influencera na Platformie w przypadku, gdy zachowanie Influencera jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 3. Postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się także w sytuacji, jeżeli Influencer w ramach Platformy informował o swojej działalności w social media niezgodnie z prawdą lub w sposób wprowadzający w błąd, a naruszenie to miało charakter istotny.
 4. Folks może usunąć konto w przypadku stwierdzenia braku zgody opiekuna prawnego Influencera na akceptacje przez niego Regulaminu.
 5. Z uwagi na fakt, że Influencer jest zobowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z warunków przyjętego Zadania, niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Influencera wynikających z warunków Zadania może skutkować zawieszeniem lub usunięciem konta Influencera na Platformie.
 6. Dla uniknięcia wątpliwości, usunięcie lub zawieszenie konta nie wyklucza dochodzenia od Influencera naprawienia szkody wyrządzonej Folks, Marce lub osobie trzeciej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Regulaminu lub warunków Zadania, a także spowodowanych przez Influencera działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem.

 

§ 6 Prawa autorskie

  Wszelkie kwestie związane z przeniesieniem przez Influencera autorskich praw majątkowych utworu powstałego w wyniku wykonania Zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej przez niego z Folks.

 

§ 7 Zmiana Regulaminu

 1. Folks może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia wskazanego w jego treści jako data wejścia w życie.

 

§ 8 Postanowienia Końcowe

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych odpowiednich ustaw.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu praw i obowiązków wynikających z Regulaminu podlegają jurysdykcji polskiego prawa i polskim sądom powszechnym, zgodnie z właściwością ogólną.

© 2019 – 2024 Folks. All Right Reserved. | Regulamin | Polityka prywatności |
Folks is a part of a group Good-one-group-logo