KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


 

Niniejszą Klauzulę Informacyjną RODO stosuje się do Regulaminu Platformy Folks oraz Polityki Plików Cookies. Definicje pojęć użytych w niniejszej Klauzuli Informacyjnej RODO zostały zamieszczone w Regulaminie oraz Polityce Plików Cookies, których postanowienia stosuje się odpowiednio.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę (tj. Good One PR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Edwarda Jelinka 38, 01-646 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000952410, NIP: 5252895306, REGON: 521212641, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000 PLN), który jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 27 kwietnia 2016 rok 2016/679 ( dalej „RODO”).

Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres 01-646 Warszawa, ul. Edwarda Jelinka 38 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@folks.pl.

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkownika,
  a następnie przesłanych Administratorowi Danych Osobowych za pomocą odpowiedniego formularza danych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania oraz adresu IP komputera. W określonych przepadkach zakres ten może obejmować także dane osobowe opiekunów prawnych Użytkownika takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania lub adres poczty mailowej.
 2. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże brak podania danych oznaczonych jako obligatoryjne uniemożliwi Administratorowi Danych Osobowych realizację zadań, dla których dane te są zbierane.
 3. Dane osobowe Użytkowników (oraz ich opiekunów prawnych) będą przetwarzane przez okres minimum 5 lat i po tym czasie mogą być usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie będzie konieczne także w oparciu o inną podstawę prawną.

Za takowy przypadek uważa się konieczność dochodzenia roszczeń przez Administratora Danych Osobowych w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:
  (a) utworzenia Konta, świadczenia usług drogą elektroniczną, zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminach,
  (b) działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.
 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  a) Użytkownik (opiekun prawny) wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art.6 ust.1 lit.”a” RODO);
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit.”a” RODO);
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.”a” RODO).
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania w celu realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi księgowe dla Usługodawcy oraz przewoźnikowi. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa za uprzednią zgodą Użytkownika na rzecz podmiotów współpracujących z Usługodawcą w ramach Platformy Folks. Każdy podmiot, któremu Usługodawca powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkowników w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych., w tym podmiotom stosującym obowiązujące reguły korporacyjne. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Klauzuli, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika , którego dane dotyczą.
 3. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Klauzuli, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
 4. Użytkownikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz
 • poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Usługodawcy,
 • złożenia sprzeciwu wobec prowadzonego przetwarzania,
 • kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych,
 • usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do Usługodawcy jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Usługodawca ,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Usługodawcę na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz;
 • wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.
 1. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi
  w obowiązujących przepisach prawa:
 2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy
  z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 3. Usługodawca stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników. .
 4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 5. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Platformie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformą. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Platformie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.
 6. Usługodawca nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.

 

 

 


© 2019 – 2024 Folks. All Right Reserved. | Regulamin | Polityka prywatności |
Folks is a part of a group Good-one-group-logo